top of page
ค้นหา

การประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 / เวลา 13.30 น.

ที่ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแป้น กำนันตำบลบ้านแป้น,กำนันตำบลหนองหนาม,ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตลอดจนภาคีเครือข่ายฯ อาทิเช่น ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ และผู้แทนประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นร่วมกันประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นที่เร่งด่วน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมมีมติที่เห็นชอบ อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแป้นจะนำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและประสานแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป


#การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม #ประชาคม

_______________________

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ  053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page