top of page
ค้นหา

การประชุมชี้แจงการพิจารณากำหนดแนวเขต "บ้านม่วงต้นผึ้ง"

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 / เวลา 13.30 น.

ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น กับเทศบาลตำบล

ท่าเชียงทอง โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือดำเนินการ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านแป้น และเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตของ อปท. ในการบริการสาธารณะตามเขตรับผิดชอบ โดยทีพื้นที่บ้านม่วงต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของเทศบาลตำบลบ้านแป้นมีมติให้ครัวเรือนขอรับการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชำระภาษีต่างๆ การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงการแก้ไขรหัสประจำบ้านของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด โดยมีประชาชนบ้านม่วงต้นผึ้งที่อยู่นอกเขต จำนวน 18 หลังคาเรือน เข้าร่วมประชุม

พร้อมนี้ นายอำเภอเมืองลำพูน พบปะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านแป้น แนะนำและให้ โอวาส แก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาล

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page