top of page
ค้นหา

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 3 หลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุดที่ ลพ 0017.3/ว 21957 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือส่วนราชการ อปท. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นผู้ดำเนินการตรวจ ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ติดเชื้อดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page