top of page
ค้นหา

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุดที่ ลพ 0017.3/ว 21957 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือส่วนราชการ อปท. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด โดยรายงานให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้เป็นผู้ดำเนินการตรวจ บุคลากรจำนวน 108 คน ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ติดเชื้อ


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น