แบบฟอร์มเอกสารติดต่องานราชการ

Download Now

แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร

การข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟอร์มคำร้องให้ครบ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และใช้เป็นหลักฐานประกอบให้กับหน่วยงาน

ของราชการ

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ฯ

ใช้เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ

เหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาล

ตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหาน

เพื่อความสงบและเรียบร้อย

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน