top of page
การประชุม

งบการเงินประจำปี

  • งบการเงิน คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดทางการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงิน (Financial Statements)

งบการเงินประจำปี

 ปีงบประมาณ 2565

        -     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน   

        -     รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

 ปีงบประมาณ 2566

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ทั่วไป: แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
bottom of page