top of page
การประชุม

งบการเงินประจำปี

  • งบการเงิน คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดทางการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงิน (Financial Statements)

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ทั่วไป: แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
การประชุม

งบการเงินประจำปี

  • งบการเงิน คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดทางการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยงบการเงิน (Financial Statements)

bottom of page